สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวสารมะลิ ตราอิ่มจัง

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด 371 หมู่5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140 คุณคนึงนิจ ปิยะเสถียร โทร. 084-2362003 / 056-781393
835
ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ตราอิ่มจัง
กินดี กินอร่อย ต้องกิน "อิ่มจัง"

ราคา 189 บาท

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450