สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวตราอุดม

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด 80 หมู่1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 คุณวุฒิพงษ์ จันทร โทร. 082-1605949
665
ข้าวขาวอุตรดิตถ์คัดพิเศษ ตราอุดม หุงขึ้นหม้อ อร่อย ถูกหลักอนามัย ปลอดภัยจากสารพิษ
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450