สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


เมล็ดพันธุ์ข้าว

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด 126 หมู่ 4 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 คุณกมลทิพย์ พิมพ์เสน โทร. 081-7900811 , 044-558771
1,197
เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105. และ กข.15. บรรจุ 25 กิโลกรัม

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450