สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวหอมมะลิ

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด 165 หมู่ 2 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 คุณโสรยา พิมลพร โทร. 091-8677558 , 042-261048
289
ข้าววันชนะ ตราดอกจาน นุ่ม หอม อร่อย
ข้าวสารคัดคุณภาพมาตราฐาน จากผลผลิตของเกษตรกร
ราคา 31 บาท/กก.

ราคา 1,500 บาท/กระสอบ (49 กก.)
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450