สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด 294 หมู่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 คุณเกียรติศักดิ์ เกษพรหม โทร. 089-9568902 , 053-321118
862
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู คัดพิเศษ ตราดอกบัว พี่ข้าวกล้องกะน้องข้าวหอม
ราคา 520 บาท

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450