สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวหอมมะลิ

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด 256 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 คุณสกุล ศิริพนธ์ โทร. 088-8622462 , 053-475237
322
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
ราคา 50 บาท

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450