สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวสารเจ้ามะลิ 105

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด 616 หมู่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 คุณธนพร มณีฉาย โทร. 081-2891500
1,162
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450