สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาท จำกัด 555/7 หมู่ 5 ปราสาทเมืองใหม่ ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 คุณภัทรกฤต โทร. 089-6954153
654
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ "ทุ่งปราสาท"
ปลูกด้วยมือ ทำด้วยใจ สร้างกำไร ให้ชุมชนและคนทาน
ราคา 950 บาท

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450