สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ปุ๋ยสั่งตัด

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด 333 หมู่ 6 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 คุณกฤษฎา จาระนัย โทร. 081-0672738 , 044-389398/คุณนิชาภา 081-7605828 (ฝ่ายขาย)
1,106
สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด ได้ผลิตปุ๋ย ตราแก้วเก้า ซึ่งเป็นปุ๋ยสั่งตัดที่สหกรณ์ได้ผลิต
เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป โดยเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพเพราะผลิตจากเครื่องผสม
ปุ๋ยอัตโนมัติ และทางสหกรณ์ได้สั่งซื้อแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศเพื่อให้สมาชิกและเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยดีมีคุณภาพ
ที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยท้องตลาดทั่วๆ ไป
ซึ่งปุ๋ยตราแก้วเก้า ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก กรมวิชาการเกษตร ว่าเป็นปุ๋ยที่ดี มีคุณภาพ มีมาตราฐาน

ราคาปุ๋ยแก้วเก้า (ปุ๋ยสหกรณ์ฯ)
สูตร 16-20-0  ราคา 600 บาท/กระสอบ
สูตร 16-8-8   ราคา 490 บาท/กระสอบ
สูตร 15-15-15  ราคา 710 บาท/กระสอบ
สูตร 27-12-6  ราคา 705 บาท/กระสอบ
สูตร 15-5-35  ราคา 730 บาท/กระสอบ
สูตร 12-4-40  ราคา 740 บาท/กระสอบ

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450