สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


เงาะโรงเรียนนาสาร

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด 16 ถนนพิชัยเดชะ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 คุณพัฒน์ชนก ศิริ โทร. 098-0854886 , 077-341049
589
เงาะโรงเรียนนาสาร อร่อยที่สุดในโลก
ราคา 40 บาท

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450