สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


นมปรุงแต่งอัดเม็ด

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 119 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมสายใหม่ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 คุณชยาภรณ์ วิไลลักษณ์ โทร. 094-5395056 , 032-389234
340
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450