สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ไส้อั่วปลานิลสมุนไพร

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 21 หมู่ 13 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 คุณราชิตร์ แก่นทอง โทร. 089-0502831
322
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450