สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวหอมมะลิ

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สกก.โนนสูง ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0 4432 6213 , 085 613 3744
119
ข้าว 5 กิโล 150 บาท
ข้าว 15 กิโล 430 บาท
ข้าว 50 กิโล 1,300 บาท
ราคายังไม่รวมการขนส่ง