สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


นมพาสเจอร์ไรส์

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด 24/15 ม.1 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี คุณกฤชสฤษฏ์ ปิดตามาตา โทร. 081-8658966
1,457
นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดแกลอน 5 ลิตร
ราคา : 200 บาท

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร. 094-2690450