สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สาระน่ารู้

โดย admin -  วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 น.

อัตราและหลักเณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการจัดตั้งและจัดกิจกรรมหรือโครงการของ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 น.

ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสันนิบาตจังหวัด

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 น.

พระราชบัญญัติสหกรณ์

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 น.

กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ พ.ศ. 2560

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 01 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.

สารานุกรมความรู้ เรื่องสหกรณ์

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 13 พ.ย. 2557 เวลา 09:00 น.

กฏหมายค้ำประกันและจำนองส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 20 ธ.ค. 2545 เวลา 09:00 น.

การตรวจการสหกรณ์การสอบบัญชี

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา 16 (3) ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ...

โดย admin -  วันที่ 01 ม.ค. 2545 เวลา 09:00 น.

ข้อได้เปรียบระหว่างสหกรณ์กับองค์การธุรกิจ

สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจรูปอื่น มีลักษณะคล้ายกันในข้อที่มีการรวมทุนและมีการประกอบธุรกิจซื้อ-ขาย แต่มีหลักการที่แตกต่างกันหลายประการ ...