สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดซื้อจัดจ้าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:16 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 09:01 น.

ประกาศ สอบราคาปรับปรุงห้องประชุมรัชนี 4 อาคารศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

ประกาศ สอบราคาปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 3 อาคารศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัสเป็นห้องประชุม

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 13:33 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนและพาร์ทิชั่น

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:31 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์