สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 00:00 น.
 86
การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสาหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ้นที่ 5 ครั้งที่ 1

รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2563

ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน รุ่นละจำนวน 60 คน

การหมดเขตรับสมัคร
รุ่นที่ 5 หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติ่มที่
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
  • โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-2414839
  • Email : clt_insti@hotmail.com
  • Line Official : @clt.coop