สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

(เลื่อน) โครงการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สัญจรพบสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (ภาคใต้)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 382
โครงการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สัญจรพบสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (ภาคใต้)
 
ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2564 
ส่งเอกสารภายในวันที่ 23 เมษายน 2564
 
ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ. สงขลา
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 - คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ สหกรณ์จังหวัด และสันนบิาตสหกรณ์จังหวัด จำนวน 70 คน
   (กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี)
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก (ก่อน/หลังสัมมนา) ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ นอกวันที่กำหนด
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด
 
สอบถามเพิ่มเติ่มที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ สายงานส่งเสริม
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1041
โทรสาร 02 241 1228
Email : cltthailand@gmail.com
Line ID : @clt.coop