สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ | สหกรณ์ทุกประเภทในกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1, 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 24 เม.ย. 2564 เวลา 00:00 น.
 313
การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท
เรื่อง "การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ และระเบียนนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563"
 
วันที่ 24 เมษายน 2564
 
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 19 เมษายน 2564
 
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ทุกประเภทในกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1, 2
 - ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในงานบัญชีและกฎหมายของสหกรณ์ (สหกรณ์ละ 1 คน) จำนวน 300 คน
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก (ก่อน/หลังสัมมนา) ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ นอกวันที่กำหนด
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
 
สอบถามเพิ่มเติ่มที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ สายงานส่งเสริม
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1041
โทรสาร 02 241 1228
Email : cltthailand@gmail.com
Line ID : @clt.coop