สอ.กรมทางหลวง ประชุมใหญ่ คลอดกรรมการใหม่ ชุด 35

 
        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ไปเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามเป้าหมาย สมาชิกคึกคัก เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเลือกตั้งนับหมื่นคน พร้อมรับของรางวัลอีกมากมาย ณ ห้องสัมมนากองฝึกอบรม ชั้น 3 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาเป็นปีที่ 33 ซึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ จนปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวม 9,709.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,068.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.37 มียอดเงินรับฝากทุกประเภท 5,493.42 ล้านบาท ยอดเงินให้กู้ 7,063.66 ล้านบาท มีรายได้จากการประกอบการถึง 503.30 ล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีโครงการพบสมาชิกต่างจังหวัด เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์ สำหรับนำมาปรับปรุงกิจการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งการให้บริการแก่มวลสมาชิกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สอ.กรมทางหลวง จก. ยังได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2552 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ขนาดใหญ่มาก จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ,รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดสหกรณ์ส่งเสริมการออม” โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในสหกรณ์ ประจำปี 2553 จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 ,ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ระดับดีเลิศ ประจำปี 2553

       นายธงชัย ศรีดามา ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด และประธานฯ ที่ประชุม กล่าวว่า ปีนี้ได้เกิดอุทกภัยขึ้นหลายจังหวัด สมาชิกสหกรณ์ได้รับความเดือดร้อน สหกรณ์ฯ ได้มีส่วนบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกทั้งภาคกลาง อิสาน เหนือ ใต้ โดยได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยตรง และผ่านทางกรมทางหลวง และยังได้เปิดให้มีการกู้เงินเพื่อเหตุภัยพิบัติ โดยไม่คิดดอกเบี้ยอีกด้วย

ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ดังนี้

นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ดังนี้

1.นายธานินทร์ สมบูรณ์
2.นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ
3.นายพีระพล พันธุ์ยิ้ม
4.นายสิทธิชัย บุญสะอาด
5.นายไพฑูรย์ คุ้มวงศ์ดี
6.นายเจิดพร หัชชะวณิช
7.นางอำไพ หาญวัฒนานุกูล
8.นายสนิท พรหมวงษ์

 

 
   
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th