ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์
ดาวน์โหลดรหัสสหกรณ์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่....) พ.ศ. ........ กับอนาคตสหกรณ์ไทย และโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

1. จังหวัดลำปาง วันที่ 28 - 30 เมษายน 2560 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
2. จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3. จังหวัดสงขลา วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท
    (เขต 8) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

4. จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สารานุกรมความรู้ เรื่องสหกรณ์
ประกาศรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมของสหกรณ์
สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ขอเชิญร่วมงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560"
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (แผนงานงบประมาณ 60)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา สสท. 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา สสท. 5 ปี
ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ 20 ปี
ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ 5 ปี
กำหนดการพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2559
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
บทเพลง 100 ปี สหกรณ์ไทย ครบรอบ 64 ปี ชสท.
โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง 100 ปี สหกรณ์ไทย : ประวัติความเป็นมา และแนวโน้มของสหกรณ์ไทยในทศวรรษหน้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
โครงการ หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ (ประจำศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส)
 

 

โครงการพัฒนาคัดสรรวิทยากร
 

หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 332 ประจำวันที่ 1 - 30 เมษายน 2560
ประธานฯ สสท. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบงานสหกรณ์
เร่งสอบ สอ.จุฬาฯ ห่วงกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบสหกรณ์
125 ปี กษ. พร้อมขับเคลื่อน 14 นโยบายสำคัญ ชู! เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน”
เกษตรแปลงใหญ่ วิถีแห่งการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างคุณภาพชีวิตยั่งยืน
"หนองโพ" รุกตลาด ปี 60 ลุยจำหน่ายเอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยแก้ไข้ "ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์" บทบาทชัดเจน-บริหารงานต่อเนื่อง-มาตรฐานเดียวกัน
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th