ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์
ดาวน์โหลดรหัสสหกรณ์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์
สถาบันพิทยาลงกรณ์
ทวิตเตอร์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
อินสตาแกรม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ยูทูป สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

 

Free WebSites Counters
Visit Counter
Online: 1 user(s)

 

 

 

 

 

โครงการ "วันสันนิบาตสหกรณ์ไทย"
โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ "ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง" รุ่นที่ 14
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับสมบูรณ์) รวมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒
"พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562"
โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2561
คู่มือการบริหารสินเชื่อสหกรณ์
 

 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์
เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
 

 

หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 357 ประจำวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562
จัดเวทีรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวง กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
สสท. หนุนสินค้าสหกรณ์ จัดมหกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ระดับภูมิภาค
สัมมนาครูบัญชีปี '62 มุ่งพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 มุ่งมั่นสานต่ออาชีพพระราชทาน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
สกก.เขาคิชฌกูฏ จำกัด สร้างโรงงานทุเรียนแช่แข็ง เปิดตลาดประเทศจีน ผลตอบรับฉลุย คาดปีหน้าขยายตลาดเพิ่ม
ผอ. สันนิบาตสหกรณ์ฯ คนใหม่
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 
 
 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2669 3254 - 60 อีเมล์ : cltthailand@gmail.com