ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์
ดาวน์โหลดรหัสสหกรณ์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่....) พ.ศ. ........ กับอนาคตสหกรณ์ไทย และโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

1. จังหวัดลำปาง วันที่ 28 - 30 เมษายน 2560 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
2. จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3. จังหวัดสงขลา วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท
    (เขต 8) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

4. จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สารานุกรมความรู้ เรื่องสหกรณ์
ประกาศรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมของสหกรณ์
สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ขอเชิญร่วมงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560"
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (แผนงานงบประมาณ 60)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา สสท. 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา สสท. 5 ปี
ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ 20 ปี
ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ 5 ปี
กำหนดการพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2559
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
บทเพลง 100 ปี สหกรณ์ไทย ครบรอบ 64 ปี ชสท.
โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง 100 ปี สหกรณ์ไทย : ประวัติความเป็นมา และแนวโน้มของสหกรณ์ไทยในทศวรรษหน้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
โครงการ หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ (ประจำศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส)
 

 

โครงการพัฒนาคัดสรรวิทยากร
 

ประจำวันที่ 1 - 31 มกราคม 2560
มงคลัตถ์ รับตำแหน่งประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี อ่านต่อหน้า 16
สสท.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ อ่านต่อหน้า 14
กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ภาคใต้ประสบภัยน้ำท่วม อ่านต่อหน้า 18
สหกรณ์ไทยก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อ่านต่อหน้า 18
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th