ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์
ดาวน์โหลดรหัสสหกรณ์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์
สถาบันพิทยาลงกรณ์
ทวิตเตอร์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
อินสตาแกรม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ยูทูป สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

 

Free WebSites Counters
Visit Counter
Online: 1 user(s)

 

 
 

 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับสมบูรณ์) รวมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒
"พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562"
โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2561
คู่มือการบริหารสินเชื่อสหกรณ์
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. .... (เอกสารประกอบการประชุมใหญ่ระเบียบวาระที่3.2)
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข้อสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป๋นกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์การจัดส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ พ.ศ. 2549
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ขอให้ชะลอการบังคับใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
 

 

 

หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 354 ประจำวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
นายกรัฐมนตรีเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื้อโคขุน สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพอบรมการพัฒนาผู้นำสหกรณ์การเกษตร
ชสอ.หนุนครู สร้างอาชีพเสริม ปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง ปลดหนี้สหกรณ์
สฌ.สช. เปิดอาคารใหม่ ดูแลสวัสดิการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
หนุนสหกรณ์การเกษตรผสมปุ๋ย คุณภาพดีขายราคาถูกแก่สมาชิก 17
พระประวัติ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 
 

 

 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2669 3254 - 60 อีเมล์ : clt@clt.or.th