ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์
ดาวน์โหลดรหัสสหกรณ์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 
จุลสาร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 

เพิ่มเพื่อน

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์
สถาบันพิทยาลงกรณ์
ทวิตเตอร์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
อินสตาแกรม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ยูทูป สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

 

Free WebSites Counters
Visit Counter
Online: 1 user(s)

 

 

 

 

 

แผนงานและงบประมาณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562
โครงการ "วันสันนิบาตสหกรณ์ไทย"
โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ "ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง" รุ่นที่ 14
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับสมบูรณ์) รวมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒
"พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562"
โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2561
คู่มือการบริหารสินเชื่อสหกรณ์
 

 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์
เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
 

 

หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 361 ประจำวันที่ 1 - 30 กันยายน 2562
กระทรวงเกษตรฯจัดทัพ 3 กรม สนองนโยบายรัฐ 4 แผนงาน
"วันออมแห่งชาติ ปี 62" ตั้งเป้าระดมเงินออม 5 หมื่นล้าน
เสริมความรู้กฎหมายใหม่ สหกรณ์ภาคการเกษตร
เปิดตัวคลังห้องเย็นอัจฉริยะยกระดับ มาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรไทย
ปั้นอุทัยธานีโมเดล ส่งเสริมปลูกผัก ปลอดภัยปลดหนี้เกษตรกร
สสท.จัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ในระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 
 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2669 3254 - 60 อีเมล์ : cltthailand@gmail.com