ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 
จุลสาร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 

เพิ่มเพื่อน

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์
สถาบันพิทยาลงกรณ์
ทวิตเตอร์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
อินสตาแกรม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ยูทูป สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

 

Free WebSites Counters
Visit Counter
Online: 1 user(s)

 

 

 

 

 

รายงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
รายงานกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2562
ประกาศ คณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ระเบียบวาระ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
แผนงานและงบประมาณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับสมบูรณ์) รวมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒
"พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562"
คู่มือการบริหารสินเชื่อสหกรณ์
 

 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิตกร 2 อัตรา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประชุม 2 อัตรา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์สัมพันธ์ 1 อัตรา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้าสหกรณ์ 1 อัตรา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ 1 อัตรา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้า 1 อัตรา
 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์
เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
 

 

หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 362 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562
สันนิบาตสหกรณ์ฯ จับมือ ICA-AP พัฒนาศักยภาพระดับภูมิภาครับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นายกรัฐมนตรี นำทีม ครม.สัญจรเยือนจังหวัดราชบุรี ชมความก้าวหน้ากิจการสหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
รมช. มนัญญา เชิญชวนมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เปิดจำหน่ายตั้งแต่ 2 ธ.ค. 62 – 12 ม.ค. 63
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมโรงสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์ นิคมท่าแซะ จำกัด ผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้งของโรงงาน
สสท.ขบวนการสหกรณ์ จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงสีข้าวพระราชทาน : ข้าวน่าน เพื่อชาวน่าน
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 
 
 
 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ©2010
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2669 3254 - 60 อีเมล : cltthailand@gmail.com