ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ค้นหาสหกรณ์ ออนไลน์
ดาวน์โหลดรหัสสหกรณ์


 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร


 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์
สถาบันพิทยาลงกรณ์
ทวิตเตอร์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
อินสตาแกรม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ยูทูป สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

 

Free WebSites Counters
Visit Counter
Online: 1 user(s)

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ "ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง" รุ่นที่ 14
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับสมบูรณ์) รวมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒
"พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562"
โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2561
คู่มือการบริหารสินเชื่อสหกรณ์
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. .... (เอกสารประกอบการประชุมใหญ่ระเบียบวาระที่3.2)
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข้อสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป๋นกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์การจัดส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ พ.ศ. 2549
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ขอให้ชะลอการบังคับใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
 

 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัททัวร์ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์
หลักสูตร ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 14 ณ ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์
 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์
เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
 

 

หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 355 ประจำวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562
ขบวนการสหกรณ์ ร่วมยินดี "ปรเมศวร์" นั่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมสหกรณ์กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เชิญผู้แทนสหกรณ์ 8 ประเทศหารือสร้างความร่วมมือด้านธุรกิจ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ช่วยเหลือเกษตรกร ออกบูธสินค้าฉลองวันสหกรณ์แห่งชาติ
สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ลงนาม MOU ซื้อขายลำไยกับสหกรณ์ชายแดนใต้
ฟื้นศรัทธา สหกรณ์ไร้ข้อกังขา ไฟเขียวค่าบำรุงมากเป็นประวัติการณ์
ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด คิดค้นนวัตกรรมจัดการฟาร์มโคนมในระบบชีวภาพ ทดลองเลี้ยงวัวหลุมเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 

 
 
 
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2669 3254 - 60 อีเมล์ : cltthailand@gmail.com