ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงฯ
ดาวน์โหลด รหัสสหกรณ์ทั่วประเทศ


 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 

 

 

 
สินค้าสหกรณ์
สินค้าเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์
International Year of Cooperatives (IYC) 2012
ICA

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เคดิตยูเนี่ยน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
ประกาศสอบราคาจัดจ้างบริษัททัวร์ ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์
โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ชมรมผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง
โครงการสานพลังประชารัฐ
บทเพลง 100 ปี สหกรณ์ไทย ครบรอบ 64 ปี ชสท.
โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง 100 ปี สหกรณ์ไทย : ประวัติความเป็นมา และแนวโน้มของสหกรณ์ไทยในทศวรรษหน้า
โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 12
หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำองค์กร" ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559
การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย ในปี พ.ศ.2559
ชสท.ขอเชิญชวนประกวดร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 2
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อ 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรมร่วมสนุกตอบแบบสอบถามกับทางสันนิบาตสหกรณ์ในงาน “ 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง ”
คู่มือการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
โครงการ หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
บันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสหกรณ์ไทยกับองค์การสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย
 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
 

 

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมของสหกรณ์
โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 12
หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำองค์กร" ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559
โครงการพัฒนาคัดสรรวิทยากร
 

 

 

 

ประจำวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2559
สสท.สัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อ่านต่อหน้า 2
กรมส่งเสริมสหกรณ์นำร่องเปิดธนาคารข้าวช่วยเกษตรกรกู้ยืมปัจจัยการผลิตเพื่อการเพาะปลูก อ่านต่อหน้า 17
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั๋น จำกัด จ่ายหนี้งวดแรกวงเงินกว่า 600 ล้านบาท อ่านต่อหน้า 17
สสอค.จัดพิธีเปิดการใช้ระบบ Educument บริหารสารบรรณ ให้มีประสิทธิภาพ อ่านต่อหน้า 18
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
อัตราโฆษณา Coop New

 

 
  
 
 

© 2010 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60 อีเมล์ : clt@clt.or.th