[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ปิด โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ชั้นสูง รุ่นที่ 13
ผู้เขียน : Dang
เข้าชม : 437
ศุกร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 

 

 

 

 

 

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ  ปิด โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ชั้นสูง  รุ่นที่  13

 

 

 

 

 

         ปลัดทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำสหกรณ์ ชั้นสูง รุ่นที่ 13 (ผนส. 13)  หวังพลังผู้นำสหกรณ์สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับขบวนการสหกรณ์ไทย 

         วันที่  6 ตุลาคม  2560 นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง  รุ่นที่ 13 ( ผนส. 13) โดยมีประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (นายมงคลัตถ์  พุกะนัดด์)  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานพิธีปิดโครงการฯ ทั้งนี้  มีคณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก  โดยท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารสหกรณ์ที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมกล่าวให้โอวาทสรุปว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้ดูแลสหกรณ์ถือได้ว่าสหกรณ์มีความสำคัญและได้เข้าไปมีบทบาทกับคนทุกสาขาอาชีพดังจะเห็นได้จากผู้นำสหกรณ์ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้มีมาจากหลากหลายสหกรณ์ ทุกประเภทสหกรณ์  ทุกอาชีพ  ธุรกิจสหกรณ์จึงมีความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก  ธุรกิจประเภทอื่นๆ  อาจจะล้มได้  แต่สหกรณ์จะล้มไม่ได้  การฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้สหกรณ์ได้ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกเพราะเกี่ยวข้องกับสมาชิกจำนวนมาก  นอกจากนี้ ท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯ ยังได้กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนของสหกรณ์ที่ดำเนินการมาจนถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 13  แล้ว  แม้ว่าจะมีผู้เข้าอบรมไม่มาก แต่ก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและควรเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น  โดยเฉพาะการพัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ทั้ง  7  ประเภทซึ่งมีบทบาทต่อการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารสหกรณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับการเอาใจใส่ต่อการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสหกรณ์ทุกคนที่มาฝึกอบรมหลักสูตรนี้ที่มีความเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์และเนื้อหาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับหลักสูตรผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่แล้ว โดยดูได้จากวิทยากรที่มาบรรยาย  การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจนทำให้ทุกคนประสบผลสำเร็จจนผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้  หวังว่าผู้นำสหกรณ์ทุกท่านจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ไปถ่ายทอดส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ของทุกท่านรวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนให้กับขบวนการสหกรณ์ไทยต่อไป

 

 

            โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ชั้นสูง (ผนส.)  เป็นโครงการที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.   2552  จนถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ 13 (ผนส. 13)  จำนวนผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่น  35-40 คน  มาจากกลุ่มผู้บริหารสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมากกว่า  500  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการสมัยใหม่  เสริมสร้างพัฒนาทักษะการบริหารงานอย่างมืออาชีพ  เสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง มีจริยธรรม  คุณธรรมอันจะก่อให้เกิดต้นแบบที่ดีในองค์กร รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน สหกรณ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกๆ  ด้าน  สำหรับโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ชั้นสูง รุ่นที่  13 นี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่   19  กรกฎาคม ถึง 6 ตุลาคม  2560  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย กรรมการและฝ่ายจัดการที่อยู่ในระดับผู้บริหารของสหกรณ์ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร  จำนวน  35  คน  รูปแบบการดำเนินโครงการประกอบด้วย การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ตรง  การทำกิจกรรมผลงานกลุ่มร่วมกัน  การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จากผลการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน  126  ชั่วโมง  อบรมสัปดาห์ละ  2-3 วัน  จำนวน  7  ครั้ง  ในระยะเวลา  3  เดือน จากการประเมินผลการฝึกอบรมเบื้องต้นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่า   การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ผู้เข้าอบรมสามารถผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ทุกประการ  และในช่วงเช้ายังมีบรรยากาศของกิจกรรมที่น่าสนใจของคณะผู้บริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมก่อนพิธีปิดโครงการฯ  ผู้บริหารสหกรณ์ที่เข้าฝึกอบรมทุกท่าน นำโดยประธาน ผนส. รุ่นที่ 13  คือ นายสมชาย   รัตนอารี  จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม  และผู้เข้าอบรมได้ถือโอกาสทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน  3  รูป  เนื่องในโอกาสเทศกาลออกพรรษาด้วย.

ข้อมุูภาพ/ข่าว  คลิกที่นี่
www.facebook.com/ThaiCoop/
www.facebook.com/CLTCOOPNEWS/

 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      อบรมการบริหารสินเชื่อและแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 20 / มิ.ย. / 2561
      อบรมเทคนิคพิธีกร 19 / มิ.ย. / 2561
      ประชุมกรรมการ สสท. 19 / มิ.ย. / 2561
      ประธาน สทท. ร่วมงานประชุมใหญ่ ชสอ. 9 / มิ.ย. / 2561
      สสท.ต้อนรับคณะผู้นำจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 / มิ.ย. / 2561


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60