[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สสท.ร่วมจัดนิทรรศการ
ผู้เขียน : Dang
เข้าชม : 18
ศุกร์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

สสท.ร่วมจัดนิทรรศการ “Thailand Smart Cooperative 2017”

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารองค์กร ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม “Thailand Smart Cooperative 2017” ซึ่งจัดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2560 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สหกรณ์และเกษตรกรในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และให้สหกรณ์มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการงานสกรณ์ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่มีคุณค่า มาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร โดยได้รับเกียรติจากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลแก่สหกรณ์และเกษตรกรดีเด่นด้านการบัญชี จำนวน 10 ประเภท ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ในงานดังกล่าวมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวว่า ประเทศไทยมีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเป็นประเทศไทย 4.0 คือ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง พร้อมปรับสมดุลประเทศสู่ความยั่งยืน รวมทั้งได้มีนโยบายในการใช้ภาคสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยการนำระบบบัญชีมาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้สนองตามนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้สหกรณ์มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ และผู้บริหารสหกรณ์ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่มีคุณภาพมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและกำกับดูแล โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสร้างระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ แบบ Real Time เพื่อให้สหกรณ์ได้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง

ทันการณ์ สามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังได้วางกลยุทธ์ในการสร้างมาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถรับมือกับภาวะความเสี่ยงในการบริหารการเงิน ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากระบบสหกรณ์

ทั้งนี้ การให้ความรู้ในการจดบันทึกบัญชี นับเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรมีข้อมูลในการตัดสินใจหรือการวางแผนการผลิต เป็น Smart Farmer มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีฐานะทางสังคมที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลง พร้อมก้าวสู่การเป็นเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยการนำระบบบัญชีมาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้ดำเนินงานสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 กำหนดโมเดลการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้สหกรณ์มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ และผู้บริหารสหกรณ์ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่มีคุณภาพมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ การจัดแสดงผลงานเชิงนวัตกรรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในครั้งนี้ จึงเป็นการนำเสนอการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสหกรณ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคต โดยมีการนำเสนอนวัตกรรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรับรู้และเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์และเกษตรกรไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันเชิงรุก อันจะนำไปสู่การสร้างสหกรณ์ไทยให้เป็น Smart Coop 4.0 ตลอดจนสามารถสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้นได้ในที่สุด

ทั้งนี้ ในปี 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สร้างนวัตกรรมเพื่อข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าสู่การพัฒนาองค์กรและผู้รับบริการให้มีความพร้อมก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 โดยพัฒนาระบบบัญชีด้วยนวัตกรรม นำสหกรณ์ก้าวหน้าด้วยคุณธรรม (Innovative with Moral) พร้อมเปิดตัวนวัตกรรม 4M ซึ่งเป็น Mobile Application ที่ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ ดังนี้

Smart Meเรารู้ - แอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกร เยาวชน และบุคคลทั่วไปใช้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ที่รองรับทั้งระบบ IOS และ Android ทำให้ผู้จดบันทึก รู้ตัวตนและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Smart Memberสมาชิกรู้ - แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต

Smart Manageกรรมการสหกรณ์รู้ แอพพลิเคชั่นสำหรับกรรมการสหกรณ์ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ผลการดำเนินงานและความเสี่ยง มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจแบบ Real Time

Smart Monitorผู้เกี่ยวข้องรู้ แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ ทราบโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนสหกรณ์ และทราบระดับการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

 “การพัฒนานวัตกรรมด้านการเงินการบัญชีต่างๆ เหล่านี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความมุ่งหวังว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริตในสหกรณ์ได้ อีกทั้งเกษตรกรสามารถทำบัญชีได้และใช้บัญชีเป็น พัฒนาตนเองไปสู่เกษตรกรนักธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการธุรกิจแบบผู้ประกอบการได้ รวมไปถึงประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์วางแผน ซึ่งจะนำมาสู่ความมั่นคงในชีวิตและเศรษฐกิจได้จริง

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/pg/CLTCOOPNEWS/photos/

 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สสท.ร่วมจัดนิทรรศการ 11 / ส.ค. / 2560
      ประชุมจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2561 8 / ส.ค. / 2560
      ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) 4 / ส.ค. / 2560
      อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 3 / ส.ค. / 2560
      คุณดำรง พุฒตาล 3 / ส.ค. / 2560


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60