[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สสท. หนุน ช.ส.ค. ค้านร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ ม.๘/๑
ผู้เขียน : webmaster
เข้าชม : 46
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 สสท.  หนุน  ช.ส.ค.  ค้านร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์  ม.๘/๑

               นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วย ที่ปรึกษา สสท. ประกอบด้วย พลเอก ธนกฤต (ชาญณรงค์) วิจิตร  และพลตรียุทธเดช พุฒตาล ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ  เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พร้อมประสานงานนำคณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ  เข้าพบยื่นรายชื่อสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกว่า 15,000 รายชื่อและเรื่องคัดค้านต่อพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และด้านอื่นๆ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งต่อเจตจำนงนี้ต่อไปยัง ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาทบทวน ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา ๘/๑   

                เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา ๒ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายมงคลัตถ์  พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการฯ ได้นำผู้แทนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ประกอบด้วย นายสุพัฒน์  อานามนารถ รองประธานกรรมการดำเนินการฯ  นางพัทธ์ธีรา  บุรศักดิ์วราฤทธิ์ กรรมการดำเนินการและเลขานุการ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และคณะ เข้าพบพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่น ๆ ในคณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะตัวแทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอให้มีการตัดร่างมาตรา ๘/๑ และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องออกจากร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่....) พ.ศ....... ที่เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาออกเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพราะร่างมาตราดังกล่าวกำหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขมากำกับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพียงประเภทเดียวเป็นการเฉพาะ และมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกลไกร่วมกำกับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาด้วย โดยมีอัตราโทษที่สูงสำหรับการฝ่าฝืนนั้น จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและความเจริญเติบโตของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะถูกกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านสหกรณ์และไม่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและกลไกในการกำกับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ร่างมาตรา ๘/๑ และมาตราที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวเป็นการบัญญัติกฎหมายที่เกินกว่าความจำเป็นอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ วรรคแรก เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่.....) พ.ศ..... (เพิ่มอำนาจกำกับดูแลสหกรณ์และเพิ่มอัตราโทษสำหรับการกระทำผิด) ซึ่งเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็เป็นการเพียงพอต่อความจำเป็นในการกำกับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนแล้ว อีกทั้งสหกรณ์ยังถูกกำกับดูแลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์อยู่เช่นเดิมซึ่งมีความรู้ความเข้าใจสหกรณ์และบริบทต่างๆ เป็นอย่างดี รวมถึงมีความพร้อมทั้งบุคลากรและกลไกการกำกับดูแลด้วย 

                   ในการนี้ พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง ได้เชิญคณะผู้แทนของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่น ๆ ในวันดังกล่าวด้วยเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และจะได้สามารถช่วยเหลือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศอย่างเต็มที่ 

                ซึ่งก่อนหน้านั้นคณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย (ช.ส.ค.) และคณะ ได้เข้าพบและปรึกษาหารือกับนายมงคลัตถ์   พุกะนัดด์   ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และที่ปรึกษา สสท. ประกอบด้วย พลเอก ธนกฤต (ชาญณรงค์) วิจิตร , และพลตรียุทธเดช พุฒตาล เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทั้งในด้านการแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ ที่มีผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตลอดจนการแก้ปัญหาสวัสดิการ ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  พร้อมกันนี้ได้นำรายชื่อสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ กว่า ๑๕,๐๐๐ รายชื่อ เพื่อประกอบการยื่นเรื่องคัดค้านกรณีดังกล่าวต่อ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และด้านอื่นๆ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งต่อเจตจำนงนี้ต่อไปยัง ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาทบทวน ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา ๘/๑

---------------------------------------------------------

ประเด็นเสนอให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ...... มาตรา ๘/๑ ที่ว่า ......
“....เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชน สหกรณ์ใดจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หรือดำเนินการในการรับฝากเงิน หรือ ให้กู้ยืมเงิน และมีสมาชิกที่มิได้อยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน หรือมิได้ประกอบอาชีพเดียวกัน ให้ถือว่าสหกรณ์นั้นประกอบธุรกิจเงินทุน แต่ไม่ต้องขออนุญาตหรือรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแต่ในการดำเนินการสหกรณ์ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง และมีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติการให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ในกรณีที่พบว่า สหกรณ์ใด ดำเนินการไม่ถูกต้อง ให้มีอำนาจสั่งให้สหกรณ์แก้ไข หรือระงับการดำเนินการนั้นได้ และในกรณีที่เห็นว่าการกระทำนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ให้แจ้งนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นั้น พ้นจากตำแหน่ง หรือสั่งเลิกสหกรณ์ แล้วแต่กรณี ต่อไปด้วย ในกรณีเช่นนั้น ให้นายทะเบียนสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่ง หรือสั่งเลิกสหกรณ์โดยเร็ว…”
           เหตุนี้เอง ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา ๘/๑ ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมกับสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน เป็นการรอนสิทธิ์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นการคุมกำเนิดและบอนไซในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยแท้ การนี้คณะกรรมการและผู้บริหาร ของ ช.ส.ค. ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและราษฎรไทยโดยสมบูรณ์ จึงเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทบทวนใน ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา ๘/๑ นี้ ให้สอดคล้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ต่อไป.

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สสท.ร่วมจัดนิทรรศการ 11 / ส.ค. / 2560
      ประชุมจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2561 8 / ส.ค. / 2560
      ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) 4 / ส.ค. / 2560
      อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 3 / ส.ค. / 2560
      คุณดำรง พุฒตาล 3 / ส.ค. / 2560


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60