[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ผู้เขียน : webmaster
เข้าชม : 61
จันทร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
รับทราบการคัดเลือกผู้แทนชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯ เป็นผู้แทนชุมนุมระดับชาติ
และการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน คพช.

               เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และนายเกรียงไกร ขำอินทร์  รองผู้อำนวยการ  รักษาการผู้อำนวยการ สสท.  เข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  (คพช.)  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐  โดยมีพลเอกฉัตรชัย  สาริกัลป์ยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานที่ประชุม  ณ ห้องประชุม  ๑๓๔-๑๓๕  ชั้น ๓  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่่างพร้อมเพรียง  ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและรับทราบเรื่องความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มาตรการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและพิจารณาข้ออุทธรณ์ของสหกรณ์ต่างๆ  รวมทั้งการคัดเลือกประธานชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด นายวิฑูรย์  แนวพานิช  เป็นประธานชุมนุมสหกรณ์บริการระดับชาติ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน คพช. จำนวน  ๕  ท่าน  คือ

               ๑. นายชาติ  ฟ้าปกาศิต   รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด

               ๒. นายทรงพล  พนาวงศ์  อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               ๓. นายชูชาติ   อินสว่าง   ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด

               ๔. นายเรวัต   เปี่ยมระลึก   ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ

               ๕. นายศุภชัย บานพับทอง อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               อนึ่ง  ก่อนการประชุม คพช.  สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ (สสท.) และอุปนายกสมาคมฯ นายอเนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สสท. เลขานุการสมาคมฯ และคณะจากสมาคมฯ เข้าพบและได้ยื่นหนังสือเสนอต่อ คพช.  ประเด็นแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ในเรื่องคุณสมบัติสมาชิกสมทบ  ผ่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพช.  เพื่อขอให้นำเรื่องดังกล่าวนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มเติมคุณสมบัติสมาชิกสมทบเป็น ให้รวมถึงนิติบุคคลเฉพาะที่เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งบุคลากรในสังกัดเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น  ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมฯ มีความเห็นว่าการที่นิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานรัฐ จะทำธุรกรรมทางการเงิน ด้านเงินฝาก หรือด้านการกู้เงิน กับสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดมิได้มีผลเสียแต่ประการใดแต่กลับเป็นการเอื้อประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐโดยตรง ส่วนเจ้าหน้าที่จะได้ประโยชน์ทางอ้อม จากสหกรณ์ที่เป็นสวัสดิการในหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานรัฐจะถูกตรวจสอบการบริหารทางการเงินโดยระบบราชการอยู่แล้ว ทั้งกฎหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงความรับผิดชอบทางละเมิดของฝ่ายบริหารอยู่เป็นปกติ จากการพิจารณาไม่เห็นผลเสียจากการเพิ่มประเด็นแก้ไขที่เสนอแต่อย่างใด.

 

ติดตามข่าวสาร/ภาพ เพิ่มเติม  คลิก
https://www.facebook.com/ThaiCoop/
www.facebook.com/CLTCOOPNEWS/

https://twitter.com/ThaiLeagueCoop

 ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สสท.ร่วมจัดนิทรรศการ 11 / ส.ค. / 2560
      ประชุมจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2561 8 / ส.ค. / 2560
      ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) 4 / ส.ค. / 2560
      อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 3 / ส.ค. / 2560
      คุณดำรง พุฒตาล 3 / ส.ค. / 2560


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60