[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น เตรียมเข้ารับโล่พระราชทานในวันพืชมงคล
ผู้เขียน : webmaster
เข้าชม : 85
จันทร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นเตรียมเข้ารับโล่พระราชทานในวันพืชมงคล
 ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

           เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัญแรกนาขวัญ  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  และมีความเหมาะสมสำหรับการยกย่องให้เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๐  เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่องเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของสหกรณ์ประเภทต่างๆ  และกลุ่มเกษตรกร  เพื่อเป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรทั่วไป โดยปีนี้  สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  มีจำนวน  ๗  สหกรณ์  ประกอบด้วย

          ๑. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  ประสบความสำเร็จจากโครงการคัดคุณภาพยางพาราของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้พัฒนามาตรฐานการคัดคุณภาพยาง  เพื่อยกระดับยางให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และส่งเสริมอาชีพสมาชิกให้มีความมั่นคงโดยสหกรณ์เป็นองค์กรที่ช่วยทั้ง ในด้านเงินทุน การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการจัดหาตลาดรองรับ

         ๒.สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาธุรกิจโคนมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม ส่งผลให้สมาชิกมีแม่โครีดนมทดแทนที่มีคุณภาพมีพันธุ์ที่สมบูรณ์ ช่วยประหยัดต้นทุนและสามารถเก็บออมเงินได้เพิ่มขึ้น มีโครงการฝึกอบรมผสมเทียมสำหรับสมาชิกและยุวเกษตรกรช่วยลดความสูญเสียทางด้านเวลา ช่วยเพิ่มอัตราการผสมติดในโคนมสมาชิกและลดค่าใช้จ่ายจากการผสมเทียม และส่งเสริมสมาชิกยกระดับการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน

        ๓. สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลจากโครงการตลาดนัดสินค้าสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากผู้ผลิตได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้สมาชิกมีรายได้จากการขายผลผลิตมากยิ่งขึ้น และยังจัดทำโครงการกลุ่มออมทรัพย์สมาชิกบ้านวังขวัญ เนื่องจากสมาชิกมีการใช้จ่ายเกินความจำเป็นจึงต้องนำหลักสหกรณ์มาใช้ในการรวมกลุ่มกันออมเงินอย่างมีวินัยและเป็นระบบ โดยรวบรวมเงินฝากจากสมาชิกแต่ละเดือนเข้าฝากกับสหกรณ์และโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ซึ่งในแต่ละปีจะประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตและปริมาณการผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้มีรายได้ไม่พอ จึงได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก พร้อมกับการลดปัญหาเรื่องการเอาเปรียบเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ นำมาซึ่งหนี้ค้างของสหกรณ์ลดลงอีกด้วย

         ๔. สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โครงการรวบรวมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราของสมาชิกสหกรณ์ ในการปลูกสร้างสวนยางให้มีความยั่งยืน ผลผลิตดี ต้นตอมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสหกรณ์และเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์

            ๕. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลจากโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก 

        ๖. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจมีการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและโครงการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

             ๗. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๒,๔๘๐ คน ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์และโครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสมาชิก

 กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  จำนวน   ๓  แห่ง  ประกอบด้วย 

      ๑. กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังชะพลู  จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๓๑๘ คน โดยได้รับรางวัลจากโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัสและการปลูกมันระบบน้ำหยดเพิ่มผลผลิต และโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิก

     ๒. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๑,๑๒๓ คน โดยได้รับรางวัลจากโครงการตลาดกลางยางพาราและโครงการสถานีบริการตลาดพอเพียง

     ๓. กลุ่มเกษตรกรทำนานาสนุ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๔๓ คน โดยได้รับรางวัลจากโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโครงการถือหุ้นเพิ่มเสริมการออม

        กรมส่งเสริมสหกรณ์เน้นย้ำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่งที่ได้รับโล่พระราชทานในครั้งนี้ รักษามาตรฐานในการดำเนินงานให้สมกับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสถาบันเกษตรกรอื่นๆได้มาเรียนรู้และนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์อื่น ๆ ต่อไป พร้อมทั้งขอให้ยึดถือหลักและวิธีการของสหกรณ์อย่างเข้มแข็ง ยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมถึงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มีการพัฒนาที่เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป.

Cr. ภาพจากอินเตอร์เน็ต
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ประธาน สสท. มอบวุฒิบัตร 26 / ก.ค. / 2560
      บันทึกเทปถวายพระพร 25 / ก.ค. / 2560
      ปธ.สสท. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วม 24 / ก.ค. / 2560
      ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก กรรมการ กพส. 24 / ก.ค. / 2560
      สสท. เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2 24 / ก.ค. / 2560


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60