[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : แถลงข้อสรุปกำหนดมาตรการควบคุมรถแท็กซี่สหกรณ์ และการจัดทำประวัติคนขับแท็กซี่สหกรณ์
ผู้เขียน : webmaster
เข้าชม : 61
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 แถลงข้อสรุปกำหนดมาตรการควบคุมรถแท็กซี่สหกรณ์และการจัดทำประวัติคนขับแท็กซี่สหกรณ์

 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนกรมการขนส่งทางบก นายวิฑูรย์  แนวพานิช  ประธานชุมนุมสหกรณ์เดินรถแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่ ร่วมกันแถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงข้อสรุปในการกำหนดมาตรการควบคุมรถแท็กซี่สหกรณ์และการจัดทำทะเบียนประวัติคนขับรถแท็กซี่สหกรณ์ เพื่อป้องกันการนำรถแท็กซี่สหกรณ์ไปก่อเหตุอาชญากรรม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพมหานคร

 ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุของปัญหาสหกรณ์แท็กซี่ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก สหกรณ์ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ขับรถซึ่งเป็นชื่อของสหกรณ์ และไม่สามารถควบคุมสมาชิกในการนำรถไปให้บุคคลภายนอกเช่าขับได้ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สหกรณ์แท็กซี่และนายทะเบียนสหกรณ์จะต้องร่วมกันกำหนดมาตรการในการถือปฏิบัติเพื่อควบคุมสมาชิก เบื้องต้นพบปัญหาใน  3 ประเด็นหลัก คือ

1. การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งข้อบังคับของสหกรณ์กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของรถ/ผู้ที่เช่ารถแท็กซี่สหกรณ์ขับ สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้  แต่มิได้บังคับให้ผู้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์ได้ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้น จึงเป็นเหตุให้สมาชิกนำรถแท็กซี่ไปให้บุคคลภายนอกเช่าต่อได้

2. กรณีที่สมาชิกนำรถไปให้บุคคลภายนอกเช่าขับโดยไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และไม่มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะและจัดทำทะเบียนประวัติผู้ขับรถ  สหกรณ์ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลให้มีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ขับรถให้เป็นปัจจุบันเพื่อจัดส่งให้แก่นายทะเบียน รวมทั้งการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

 3. กฎหมายกำหนดให้รถแท็กซี่ที่วิ่งในท้องถนนมีอายุ 9 ปี แต่สหกรณ์แท็กซี่ไม่สามารถติดต่อสมาชิกให้นำรถที่หมดอายุมาถอดป้ายและลบชื่อสหกรณ์ที่ติดอยู่ด้านข้างรถแท็กซี่ออกได้ ซึ่งที่ผ่านมา สมาชิกของสหกรณ์ได้นำรถไปขายต่อหรือให้คนอื่นเช่าขับวิ่งรับส่งผู้โดยสารและอาจจะนำไปก่อเหตุอาชญากรรมหรือทำให้เกิดความเสียหาย เป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องรับผิดชอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

ส่วนแนวทางที่จะดำเนินการจัดระเบียบรถแท็กซี่สหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ในระยะเร่งด่วน จะมีการออกคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้สหกรณ์แท็กซี่ทุกแห่งดำเนินการตามกฎระเบียบและกฎหมายที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการควบคุมและกำกับดูแลสมาชิกและมาตรการควบคุมรถที่หมดอายุการใช้งาน  ซึ่งรายละเอียดในคำสั่งดังกล่าวจะให้สหกรณ์แท็กซี่ทุกแห่งตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก ซึ่งในระเบียบข้อบังคับกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ไว้ว่าต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทสาธารณะ และเป็นผู้เช่าขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์ หรือเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ได้ไม่เกิน 3 คัน หรือเป็นผู้เช่าซื้อรถแท็กซี่กับทางสหกรณ์ และหากสมาชิกคนใดขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในทะเบียนข้อบังคับของสหกรณ์ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกทันทีและให้มีการจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ทุกราย

 ส่วนกรณีปัญหารถแท็กซี่ที่มีอายุเกิน 9 ปี  ให้สหกรณ์แจ้งรายการรถที่หมดอายุการใช้งานว่าเป็นรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนใดและมีอยู่จำนวนเท่าไหร่ แจ้งมาให้ทางนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 15 วัน เพื่อทางกรมฯจะได้แจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบ เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนรถแท็กซี่ครบอายุ 9 ปี และตัดออกจากบัญชีรถแท็กซี่ของสหกรณ์ในทันที โดยในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 จะมีการจัดประชุมร่วมกับผู้แทนกรมการขนส่งทาบก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์แท็กซี่ เพื่อยกร่างแนวทางปฏิบัติ แล้วออกเป็นคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์นำไปปฏิบัติและปรับปรุงการดำเนินงาน ทั้งนี้ นายทะเบียนสหกรณ์จะมีบทลงโทษสหกรณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง โดยเคร่งครัด
 

สำหรับมาตรการในระยะยาว กรมฯ จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ขับรถของสหกรณ์แท็กซี่ ทั้งความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์สาธารณะ และมีจิตบริการประชาชนและผู้โดยสาร  พร้อมทั้งจะให้สหกรณ์แท็กซี่ทุกแห่งจัดทำมิเตอร์ที่ต้องใช้ Smart Card ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ ผู้ขับรถรายใดมีปัญหาให้ระงับใบขับขี่ไว้จนกว่าจะมารายงานตัว และจัดทำ GPS ติดตามรถแท็กซี่สหกรณ์   หรือยกเลิกป้ายที่รถสูญหายหรือสมาชิกไม่มาติดต่อกับสหกรณ์ จะมีการสร้างเครือข่ายกลางในการรับข้อร้องเรียนและบันทึกข้อมูลผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีปัญหาและขอให้แท็กซี่สหกรณ์แสดงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ติดไว้หน้ารถทุกคัน

Cr. กรมส่งเสริมสหกรณ์-CPD

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ประธาน สสท. มอบวุฒิบัตร 26 / ก.ค. / 2560
      บันทึกเทปถวายพระพร 25 / ก.ค. / 2560
      ปธ.สสท. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วม 24 / ก.ค. / 2560
      ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก กรรมการ กพส. 24 / ก.ค. / 2560
      สสท. เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2 24 / ก.ค. / 2560


  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย © 2010
เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2669-3254-60