[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สสท. ขบวนการสหกรณ์ ส่งเสริมการออม
ผู้เขียน : ketsara
เข้าชม : 159
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

  สสท. ขบวนการสหกรณ์ ส่งเสริมการออมเนื่องใน “วันออมแห่งชาติ” 62

       สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการออมเนื่องใน “วันออมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อกำหนดการจัดงาน แผนงาน กิจกรรม และงบประมาณ และการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีนายณรงค์ สุขโท้ กรรมการฯ ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและเลขานุการ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายจรัล เอี่ยมสำอาง ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นายสมพิศ ทามี ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศเทศไทย จำกัด ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนิแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย “การออม” เป็นการเก็บสะสมเงินส่วนหนึ่งของคนเราไว้สำหรับใช้ในอนาคต การออมจึงมีความสำคัญต่อความมั่นคงในชีวิตของประชาชน

      ดังนั้นทั่วโลกจึงกำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันแห่งการประหยัดและการออมของโลก (World Thrift Day) เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกตะหนักให้ความสำคัญและประโยชน์ของการออม สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมทแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน ขบวนการสหกรณ์ โดยสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท จึงได้ดำเนินการจัดและส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป การประชุมมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รู้จัก “วันออมแห่งชาติ” ร่วมถึงสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สสท.มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี 29 / ต.ค. / 2562
      สสท. ขบวนการสหกรณ์ ส่งเสริมการออม 20 / ต.ค. / 2562
      ประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 15 / ต.ค. / 2562
      ประชุมหารือถึงความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562 15 / ต.ค. / 2562
      สสท.ลงพื้นที่ช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัย 15 / ต.ค. / 2562