[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้เขียน : ketsara
เข้าชม : 66
อังคาร ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 สสท.ขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดันกลไกสหกรณ์เข้มแข็งดูแลเกษตรกรทั่วประเทศ

    สันนิบาตสหกรณ์ฯ นำโดย พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและรองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ พร้อมด้วย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยและกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานชุมนุมสหกรณ์บริการแห่งประเทศไทยและกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ และนายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยและกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ และพันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน ประธานชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยและกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ และดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศครบรอบวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทวศร์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี และเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์วางบนพานที่โต๊ะหมู่บูชา พร้อมทั้งยังให้นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี โดยขอให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมงานสหกรณ์ ทรงให้ความสำคัญกับงานสหกรณ์เป็นอย่างมาก เพราะสหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความสำคัญที่จะช่วยดูแลเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเน้นให้สหกรณ์ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และกำลังประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อหาช่องทางตลาดให้กับสหกรณ์ เพราะหากสามารถทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่ม จากการค้าขายและการทำธุรกิจ จะส่งผลที่ดีกลับไปยังเกษตรกรที่เป็นสมาชิกด้วย
สำหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถือเป็นหน่วยงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2515 มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ กำกับ และดูแลระบบสหกรณ์ของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน” ปัจจุบันประเทศไทย มีจำนวนสหกรณ์ 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมกันกว่า 8,097 แห่ง เป็นสหกรณ์ภาคเกษตร 4,547 แห่ง นอกภาคเกษตร 3,550 แห่ง สมาชิก 11.6 ล้านคน สมาชิกภาคการเกษตร 6.7 ล้านคน นอกภาคเกษตร 4.9 ล้านคน มีทุนดำเนินการ 3.1 ล้านล้านบาท และปริมาณธุรกิจ 2.5 ล้านล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการขับเคลื่อนงาน มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการผลิต จะมีการบริหารจัดการแปลงใหญ่ของสหกรณ์แบบครบวงจร ใช้วิทยาการสมัยใหม่ สนับสนุนสหกรณ์ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์เพื่อเพิ่มมูลค่า จนได้รับมาตรฐาน GMP มีการเพิ่มศักยภาพการตลาดสินค้าของสหกรณ์ สร้างเครือข่ายกลุ่มสินค้าเกษตร โดยเริ่มพัฒนาการค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ C0-OP shop ที่กำลังพัฒนาเพื่อให้เป็นช่องทางในการโปรโมทสินค้าสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการและเลือกซื้อสินค้าจากสหกรณ์ต่าง ๆ ได้ จะเริ่มให้มีการบ่มเพาะความรู้ในการค้า ผ่านช่องทางดังกล่าว และผลักดันให้เกิดตลาดเกษตรกรในสหกรณ์ตามพื้นที่ต่างๆ รวมถึงจัดตั้งซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆ โดยจะเป็นแหล่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ สินค้าและผลผลิตต่าง ๆ จากสหกรณ์ทั่วประเทศมารวมไว้ให้ผู้บริโภคได้ไปเลือกซื้อได้อย่างสะดวก เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดจำหน่ายผลผลิตและสินค้าของสมาชิกสหกรณ์

สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์กร กรมฯ จะมีการกำหนดมาตรการกำกับ ดูแล ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ติดตามเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง วางระบบการตรวจสอบสหกรณ์อย่างเข้มข้น มีการพัฒนาระบบ การรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์แบบเชิงคุณภาพ และมีการจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก ทั้งสหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร พัฒนาอาชีพตามความต้องการของตลาด สนับสนุนเงินทุน ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง เน้นให้มี การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต และนำโมเดลบันได 7 ขั้น เข้าไปส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ให้มี ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป
“นโยบายสำคัญรัฐบาลต้องการสนับสนุนให้สหกรณ์เข้มแข็งมีส่วนช่วยเหลือการสร้างอาชีพรายได้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคง ช่วยให้คนรุ่นใหม่ที่รักอาชีพเกษตรกรรมไม่ทิ้งถิ่นฐาน และให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ผลักดันการเปลี่ยนแนวคิดการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของตลาด สามารถพัฒนาการขายผ่านช่องทางเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ออนไลน์ ส่วนแนวปฎิบัติของปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมุ่งเน้นการยกระดับให้สหกรณ์ทั่วประเทศมีมาตรฐานสูงขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการเรื่องการแบ่งปันรายได้ที่เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

 

                       

                       

                         

                          

ติดตามข่าวสารสหกรร์เพิ่มเติมได้ที่  

https://www.facebook.com/CLTCOOPNEWS/
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      สสท.มอบเงินอุดหนุน สสจ.อุบลราชธานี 29 / ต.ค. / 2562
      สสท. ขบวนการสหกรณ์ ส่งเสริมการออม 20 / ต.ค. / 2562
      ประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 15 / ต.ค. / 2562
      ประชุมหารือถึงความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562 15 / ต.ค. / 2562
      สสท.ลงพื้นที่ช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัย 15 / ต.ค. / 2562