[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : อลงกรณ์” ชี้สหกรณ์เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ผู้เขียน : kunya
เข้าชม : 845
พุธ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 

 

ผุด 6 ยุทธศาสตร์ พัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง!! “อลงกรณ์” ชี้สหกรณ์เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
สันนิบาตสหกรณ์ฯ เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 60 วางกรอบ 6 ยุทธศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง ขณะที่ “อลงกรณ์” ชี้สหกรณ์เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พร้อมแนะภาครัฐปรับความคิด สร้างพันธมิตรสหกรณ์ บริหารงานร่วมกัน เชื่อ ปี 61 ได้เห็นพิมพ์เขียวปฏิรูปสหกรณ์ 

      วันที่ 23 ธันวาคม 2560  นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. คณะกรรมการดำเนินการ สสท. และผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นก้าวใหม่ของขบวนการสหกรณ์ของไทย เพราะสหกรณ์เป็นบรรษัทเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เมื่อคำนึงถึงสินทรัพย์ ทุนทรัพย์ การดำเนินการ และจำนวนสมาชิก ซึ่งมี 10 กว่าล้านครอบครัว เป็นยักษ์หลับที่กำลังตื่นเหมือนเช่นประเทศจีน ที่สามารถพลิกฟื้นตัวเองจากประเทศล้าหลัง และยากจน เมื่อ 40 ปีที่แล้ว มาสู่การเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกได้ สหกรณ์ก็จะเป็นยักษ์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทย เป็นกระดูกสันหลังที่จะปฏิรูปประเทศ ยกระดับประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพราะโมเดลของการบริหารจัดการใหม่ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ จะเป็นแนวทางของขบวนการสหกรณ์ในวางกรอบนโยบาย ซึ่งเชื่อว่า ปี 2561 จะเกิดพิมพ์เขียวปฏิรูปสหกรณ์ ในการยกระดับการดำเนินการของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ที่เน้นการสร้างธรรมาภิบาล สร้างความทันสมัย สร้างมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์ ไปสู่ Digital Economy หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันยุคสมัย ในการเปิดตลาดสู่ตลาดโลก
“เชื่อมั่นว่าศักยภาพประเทศไทย และศักยภาพของขบวนการสหกรณ์ จะเป็นเครื่องยนต์สำคัญในปี พ.ศ.ใหม่ ที่จะนำประเทศไปสู่เป้าหมาย ของการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีรายได้สูง” อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 กล่าวด้าน นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. กล่าวว่า สันนิบาตสหสกรณ์ฯ ถือเป็นสถาบันสูงสุด ของขบวนการสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ ความช่วยเหลือ และส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด ตลอดทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของส่วนราชการที่จะส่งเสริมความก้าวหน้า แก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันปัจจุบันดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการชุดที่ 24 ได้ทำหน้าที่บริหารงานร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในขบวนการสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเสริมสร้างศักยภาพคนสหกรณ์ การให้การศึกษาอบรมเป็นหนึ่งในภารกิจของสถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ทุกระดับ ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจ ทั้งในรูปแบบการจัดฝึกอบรมฟรี และเก็บเงินค่าลงทะเบียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสหกรณ์ที่มีขนาดเล็กให้ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 มีบุคลากรของสหกรณ์สมาชิกเข้าอบรมจำนวน 2,535 คน จากทั้งหมด 31 โครงการ ทั้งยังเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงาน ตลอดจนการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร
ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการของสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพการผลิต การจัดการสินค้าและการบริการ ยกระดับมาตรฐาน ปรับปรุงและพัฒนา ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ เพิ่มช่องทางการตลาด ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ฯ Coop Shop นำสินค้าตราสหกรณ์มาวางจำหน่ายและจัดทำสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือ ผลักดัน ร่วมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์โดยการตรากฎหมายจัดตั้งสถาบันทางการเงินของสหกรณ์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ 5 ปี และ 20 ปี พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันสมัย การเร่งรัดจัดเก็บค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยเน้นให้ขบวนการสหกรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจการประสานงาน โดยสันนิบาตสหกรณ์สามารถเก็บค่าบำรุงได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.85
นายมงคลัตถ์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ไทยและต่างประเทศ ส่งเสริมการจัดสร้างสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ให้การสนับสนุนงบประมาณ จัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 27 จังหวัด การช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เป็นการช่วยเหลือสหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบหรือประสบปัญหา ในรูปแบบต่างๆ เช่น มอบเงินสนับสนุน หรือมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จัดงานเฉลิมฉลองวันสหกรณ์แห่งชาติ จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ขณะที่ ด้านต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นองค์กรตัวแทนของสหกรณ์ไทยในเวทีสหกรณ์โลก เป็นสมาชิกชั้นสามัญองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) เป็นตัวแทนของสหกรณ์ไทยในเวทีโลก มีหน้าที่ในการปกป้อง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ไทยกับต่างประเทศ รวมทั้ง การส่งเสริม ดูแลสิทธิ์ การรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ฯ อันพึงมีพึงได้จากความสัมพันธ์กับสหกรณ์ต่างประเทศ อำนวยความสะดวกต้อนรับผู้นำสหกรณ์ไทยกับต่างประเทศ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ด้านวิชาการ การค้าและการลงทุน ระหว่างสหกรณ์ไทยกับต่างประเทศ 
“นอกจากนี้ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ จัดพิมพ์เผยแพร่แก่สหกรณ์สมาชิก และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจัดทำสื่อนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์100 ปีสหกรณ์ไทย สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่อื่นๆ ผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งการให้บริการผลิตสื่อวีดีทัศน์ให้กับสหกรณ์สมาชิกต่างๆ ที่ขอความร่วมมือมายังสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย c]tส่งเสริมการก่อตั้งศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย - อาเซียน (ASEAN Center for Coop Business) เชื่อมโยงพันธมิตรทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ” นายมงคลัตถ์ กล่าว
นายมงคลัตถ์ กล่าวอีกว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และขบวนการสหกรณ์ จัดโครงการทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ซึ่งดำเนินการติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 31 สร้างกลไกการจัดการความรู้แก่เยาวชน สมาชิก ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์ฯ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ ให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายช่วยเหลือด้านสัญญาและคดีความต่างของสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ การปฏิรูประบบบริหารการจัดการและกำกับดูแล ปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงิน ผลักดันและประสานงานเพื่อนำเสนอร่างกฎหมายสหกรณ์เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ ผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินงานสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ สอดส่องและรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์
“ดังที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่ 24 ได้มุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเททำงานอย่างจริงจัง บริหารงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และขบวนการสหกรณ์ไทย ให้มีรากฐานมั่งคง และก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” 

ในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พลเอกจำนง จันพร เป็นกรรมการสสท.แทนตำแหน่งที่ว่างลง และมีมติให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 ท่านได้แก่ 

1.คุณสมชาย รัตนอารี

2.ดร.วันทนา บ่อโพธิ์

3.คุณสุพัตรา ผ่อนจตุรัส 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ ป้ายแเดง สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มเข้ามาทำงาน 25 / ธ.ค. / 2561
      สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด 19 / ต.ค. / 2561
      สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประสานงานความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ 11 / ต.ค. / 2561
      กระทรวงเกษตรแถลงข่าววันไข่โลก 2561 11 / ต.ค. / 2561
      สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบปะเยี่ยมเยียนสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดมุกดาหาร 10 / ต.ค. / 2561